subscribe: Posts | Comments

ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﻬﺎي ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻋﺮوق ﺧﻮﻧﯽ

0 comments

Protective proteins reduce damage to blood vessels

ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻋﺮوق ﺧﻮﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﻬﺎي در ﮔﺮدش ﺧﻮن را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎدآوري اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﻤﺪه آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﯽ ﻫﺎي رﮔﻬﺎي ﺧﻮﻧﯽ، ﮐﻠﺴﯿﻔﯿﻪ ﺷﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﯽ و اﺑﺘﻼء ﺑﻪ
ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ﻣﻔﺎﺻﻞ (ﯾﮏ ﻣﻔﺼﻞ ﯾﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻔﺼﻞ) ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺧﻄﺮ ﺑﺮاي اﺑﺘﻼء ﺑﻪ ﺣﻤﻼت
ﻗﻠﺒﯽ و ﺳﮑﺘﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﯽ، ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﻟﻬﺎي ﻓﺴﻔﺎت ﮐﻠﺴﯿﻢ ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ در اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎ و دﻧﺪاﻧﻬﺎ
ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، در ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻧﺮم از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺮوق ﺧﻮﻧﯽ، ﺗﺠﻤﻊ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ. در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﯾﻦ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري، ﻋﺮوق ﺧﻮﻧﯽ، ﺳﻔﺖ و
ﺗﻨﮓ ﺷﺪه و ﺣﺘﯽ در ﻣﻮاردي ﻣﺴﺪود ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؛ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي آﻣﺎري ﯾﮑﯽ از ﻋﻠﻞ ﻋﻤﺪه ﺣﻤﻼت ﻗﻠﺒﯽ و ﺳﮑﺘﻪ ﻫﺎي
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ، ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي اﺧﯿﺮ، ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدي ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ اﯾﻦ آﺳﯿﺐ ﻋﺮوﻗﯽ و اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از آن ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي
ﮐﻨﻨﺪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
آﻧﻬﺎ ﻃﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﻟﻬﺎي ﮐﻮﭼﮏ ﻓﺴﻔﺎت ﮐﻠﺴﯿﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺮوق ﺧﻮﻧﯽ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد و در اداﻣﻪ
ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻي ﯾﻮﻧﻬﺎي ﮐﻠﺴﯿﻢ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻫﻤﺎن ﺳﻠﻮل ﻣﯽ ﺷﻮد. از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ، دو ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺧﻮﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ Fetuin A و آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮداﺷﺖ اﯾﻦ ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﻟﻬﺎ را ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻋﺮوق ﺧﻮﻧﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﺮده و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ از آﻧﻬﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻠﺴﯿﻔﯿﻪ ﺷﺪن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻇﺮﯾﻒ در ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﻠﺴﯿﻢ داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﺳﻠﻮﻟﯽ ﻣﺸﺨﺼﺎً ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﻠﻮل، ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﻏﻠﻈﺖ داﺧﻞ ﺳﻠﻮﻟﯽ آن از ﺣﺪ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺳﻠﻮل ﻣﯽ ﺷﻮد. در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﻬﺎي Fetuin A و آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﺑﺎ
اﯾﺠﺎد وﻗﻔﻪ در ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﻟﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﮐﺎﻫﺶ آزاد ﺳﺎزي ﯾﻮﻧﻬﺎي ﮐﻠﺴﯿﻢ از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺣﻔﻆ
ﻏﻠﻈﺖ ﮐﻠﺴﯿﻢ در ﺳﻄﺢ اﯾﻤﻦ دارﻧﺪ.
ﺗﺎﯾﯿﺪ اﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ، ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﻣﺰﻣﻦ ﮐﻠﯿﻮي اﺳﺖ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﯾﻦ دو ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ و
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮارد ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﻗﻠﺒﯽ و ﻋﺮوﻗﯽ در آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻻﺳﺖ.
ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ اﻣﯿﺪوارﻧﺪ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ Fetuin و ﯾﺎ اﺳﺘﺨﺮاج آن از ﺧﻮن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﯿﻤﺎران
ﻗﻠﺒﯽ و ﻋﺮوﻗﯽ را ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدي ﻣﺮﺗﻔﻊ ﮐﻨﻨﺪ.

 

معرفی یک ترکیب جدید برای پیشگیری و درمان آلزایمر

 

محققین دانشگاه نیویورک موفق به شناسایی ترکیبی شده اند که در مدلهای آزمایشگاهی بیماری آلزایمر توانسته است ایجاد پروتئینهای آمیلوئید را تا بیش از پنجاه درصد کاهش دهد. با توجه به اینکه ایمن بودن این ترکیب در بررسی های جداگانه مورد تایید قرار گرفته است، محققین امیدوارند که بتوانند با تجویز دوزهای روزانه از این دارو، ایجاد و پیشرفت بیماری آلزایمر را کنترل کنند.

 

در حال حاضر میلونها نفر در سراسر جهان از بیماری آلزایمر که شایع ترین شکل زوال عقل است، رنج می برند و صرف نظر از داروها و درمانهای پیشگیرانه که در حال حاضر وجود دارد، تخمین زده می شود که تا سال 2050، میزان مبتلایان به این بیماری، سه برابر شود.

 

دو ویژگی اصلی داروهای ضد آلزایمر که همواره مد نظر محققین بوده است عبارتند از: توانایی کاهش پیوسته پلاکهای آمیلوئید بتا و ایمن بودن برای استفاده دراز مدت. داروهای Statin که معمولاً برای کاهش کلسترول خون تجویز می شوند به نظر می رسد که هر دو مشخصه لازم به عنوان ترکیب ضد آلزایمر را دارند و علاوه بر آن در بررسی های مختلف نشان داده شده است که می توانند تاثیر مثبت بر ممانعت از بروز بیماریهای عروق کرونر نیز داشته باشند.

 

اخیراً محققین ترکیبی به نام 2-PMAP را از این خانواده شناسایی کرده اند که در دوزهای پایین غیر سمی است و براحتی می تواند از سد مغزی – خونی نیز عبور کند و علاوه بر کاهش ایجاد آمیلوئید بتا از رسوب و انباشت پلاکهای ایجاد شده نیز ممانعت کند.

 

آمیلوئید بتا پروتئینی است که نقش اصلی را در ایجاد بیماری آلزایمر دارد بطوریکه به تدریج و طی سالیان متمادی از اواخر میانسالی شروع به تجمع در بافت مغز می کند و در نهایت منجر به ایجاد آلزایمر و زوال عقل می گردد. به همین دلیل، محققین معتقدند که اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از ایجاد آلزایمر باید از میانسالی آغاز گردد. اهمیت و نقش آمیلوئید بتا در ایجاد بیماری آلزایمر زمانی بطور کامل به اثبات رسید که طی یک بررسی بر روی ساکنین ایسلند مشخص شد که در نیم درصد از آنها بدلیل داشتن یک موتاسیون ژنتیکی، میزان ایجاد آمیلوئید بتا نصف مقدار افراد طبیعی است و مشخصاً این افراد در سنین کهنسالی با سرعت آهسته تری دچار زوال عقل می شوند و تقریباً هرگز مبتلا به آلزایمر نمی شوند.

 

با توجه به اثرات تخریبی شدیدی که بیماری آلزایمر بر روی مغز ایجاد می کند، در حال حاضر پیشگیری از ایجاد این بیماری نسبت به درمان آن در اولویت قرار گرفته است.

 

محققین دانشگاه نیویورک با بررسی های متعددی که بر روی ترکیبات دارویی مختلف طی سالیان متمادی انجام داده اند، سرانجام موفق به شناسایی ترکیب 2-PMAP شدند که در مدلهای آزمایشگاهی قادر است در غلظتهای پایین، میزان تولید پروتئین پیش ساز آمیلوئید یا APP را به حدی کاهش دهد که در نهایت سطح آمیلوئید بتا حاصل از شکستن این پروتئین به کمتر از پنجاه درصد مقدار معمول آن برسد ( یعنی وضعیتی شبیه به افراد دارای موتاسیون طبیعی).

 

به منظور بررسی دقیق تر تاثیر این ترکیب دارویی، محققین اختصاصاً برای این طرح موشهای ترانسژنیک مبتلا به آلزایمر را مهندسی کردند. این موشها نه تنها مقادیر زیادی پروتئین APP و پلاک آمیلوئید بتا را بیان می کنند بلکه این بیماری در نسلهای بعدی آنها نیز پایدار است.

 

نتایج این بررسی نشان داد که تجویز 2-PMAP به مدت 5 روز، میزان APP و آمیلوئید بتا را در مغز این موشها کاهش می دهد و در ادامه با تجویز این ترکیب به مدت 4 ماه، میزان پلاکهای آمیلوئید بتا به حدی کاهش می یابد که از ایجاد زوال عقل در این موشها ممانعت می شود.

 

هر چند که 2-PMAP در حال حاضر نسبت به سایر ترکیبات کاهنده آمیلوئید برتری دارد و نسبت به آنها راحت تر خود را به بافت مغز می رساند ولی این محققین همچنان مشغول بررسی ساختار شیمیایی این ترکیب هستند تا با ایجاد تغییرات بیشتر در آن، کارایی آنرا از این حد هم فراتر ببرند.

 

در گذشته، کاندیدهای جدید به عنوان داروی ضد آلزایمر از بین ترکیباتی انتخاب می شدند که با مهار آنزیمهای برش دهنده APP، مانع از ایجاد آمیلوئید بتا می شدند ولی متاسفانه این ترکیبات بدلیل تداخل در سایر مسیرهای متابولیک عوارض جانبی شدیدی را ایجاد می کردند که از جمله آنها می توان به ایجاد سرطان پوست در مبتلایان تحت درمان، اشاره کرد اما محققین معرفی کننده 2-PMAP، معتقدند که این ترکیب فاقد چنین اثرات جانبی است چرا که تاثیر بسیار اختصاصی آن بر روی APP، ناشی از تاثیر مستقیم این ترکیب بر ترجمه نسخه های ژن APP می باشد.

 

 

 

 

Leave a Reply