subscribe: Posts | Comments

ﺳﻤﻮم ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ روﻧﺪ ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﯽ را ﺗﺴﺮﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪ

0 comments

ﺳﻤﻮم ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ روﻧﺪ ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﯽ را ﺗﺴﺮﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪ

ﭼﺮا ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﺷﺎداب و ﭼﺎﺑﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ درﺳﺖ در ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ؟
ﭘﺎﺳﺨﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺌﻮال ﻣﯽ دﻫﻨﺪ، ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺗﻔﺴﯿﺮي از ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﻀﺮ ﻣﺤﯿﻄﯽ و
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﻮﮐﺴﯿﮏ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻨﺰن، دود ﺳﯿﮕﺎر و ﺣﺘﯽ اﺳﺘﺮس اﺳﺖ.
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ در ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﻣﺪارك ﻫﻮﯾﺘﯽ اﻓﺮاد ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ، در اﺻﻄﻼح ﺳﻦ Chronologic اﻓﺮاد ﻧﺎﻣﯿﺪه
ﻣﯽ ﺷﻮد و در اﮐﺜﺮ ﻣﻮارد ﺑﺎ ﺳﻦ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ آن ﻓﺮد و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﺑﺎ ﺳﻦ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي آن ﻓﺮد ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ
اﺳﺎس در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ در ﺻﺪد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اراﺋﻪ اﯾﺪه ﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ، درك ﺑﻬﺘﺮي از ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ دﺧﯿﻞ در ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﯽ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﻮﻣﺎرﮐﺮﻫﺎي ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ را ﺑﺪﺳﺖ آورﻧﺪ.
ﺳﺮﻋﺖ ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﯽ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﯾﺎ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ در اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ (ﮐﻪ در اﺻﻄﻼح ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
Gerontogenes ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد) ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ درك ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺮﻃﺎﻧﺰا ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎ
ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي و درﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد، دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در
ﺣﻞ ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ، ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان
ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﯽ را در ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮم ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮد.
اﺣﺘﻤﺎﻻً در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ، آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺧﻮن ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺑﯿﻮﻣﺎرﮐﺮﻫﺎي ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﯽ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ
ﺑﺮاي ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺗﻔﺎوت ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﯽ در اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﭘﻨﻞ اوﻟﯿﻪ اﯾﻦ ﺗﺴﺘﻬﺎ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺧﻮد را ﻃﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي دﺧﯿﻞ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺮگ ﺳﻠﻮﻟﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻮﻟﮑﻮل DNA را ﻫﺪف
ﻗﺮار داده اﻧﺪ.
از دﯾﺪﮔﺎه ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﯽ، دود ﺳﯿﮕﺎر اﺳﺖ. ﺳﯿﮕﺎر ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد
ﺳﺮﻃﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ارﺗﺒﺎط دارد، ﻧﻘﺶ زﻣﯿﻨﻪ اي آن در اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎري از ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﻣﺰﻣﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻣﺎﺗﯿﺴﻢ
ﻣﻔﺼﻠﯽ و ﻓﯿﺒﺮوز رﯾﻮي ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪه اﺳﺖ. اﺷﻌﻪ ﻣﺎوراء ﺑﻨﻔﺶ ﺧﻮرﺷﯿﺪ، ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻣﺤﯿﻄﯽ دﯾﮕﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ روﻧﺪ ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﺧﯿﺮاً ﻧﻘﺶ ﺷﯿﻤﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻗﻮي در ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﯽ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻓﻌﺎل در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﯽ در ﺣﺎل ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻌﺮﻓﯽ
آزﻣﻮﻧﻬﺎي ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻠﯿﻨﯿﮑﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر
ﻣﻌﺮﻓﯽ و راه اﻧﺪازي اﯾﻦ آزﻣﻮﻧﻬﺎ، ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻮدن ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧﻬﺎ، ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ از در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي
ﻋﻤﻮم ﺑﯿﻤﻨﺎك ﻫﺴﺘﻨﺪ.

Leave a Reply