subscribe: Posts | Comments

קידום רווחת הקשישים והמחקר הרפואי-טכנולוגי למענם כחלק של האג’נדה המדינית

Comments Off

Israeli Longevity Alliance

שלום רב

 הננו פונים אליך בשם האיגוד הבינלאומי לחקר ההזדקנות ומחלות הזקנה

International Society on Aging and Disease – ISOAD

http://isoad.org

 האיגוד מקדם חקר הזדקנות ומחלות הזקנה במטרה לשפר את התוחלת החיים הבריאה של אוכלוסיית הקשישים. בין השאר, אנחנו פונים לארגונים חברתיים-פוליטיים במטרה לקדם תחום זה. מסמך העמדה של הארגון, שפורסם לאחרונה, מצביע על הצורך החיוני לתמוך בתחום, לא רק לרווחת הקשישים אלא כצורך קיומי כלכלי והישרדותי של החברה כולה.

 ראה המאמר

The Critical Need to Promote Research of Aging, A&D, 6, 2015

באנגלית

http://www.aginganddisease.org/EN/10.14336/AD.2014.1210

ובעברית

http://www.longevityforall.org/the-need-to-promote-aging-research-hebrew

 אנחנו מבקשים להעלות את נושא שיפור מצבה ובריאותה של אוכלוסיית הקשישים בישראל ובפרט קידום המחקר והפיתוח הרלוונטיים, כחלק מרכזי בקביעת מדיניות המחקר והבריאות במדינת ישראל.

 קידום המחקר והפיתוח להארכת חיים בריאים גם עשוי לתרום לקידום מרכיבים אחרים של הפיתוח האנושי, כגון איכות החיים, החוזק הכלכלי, חינוך ושלום.

 ראה המאמר

The Pursuit of Longevity – The Bringer of Peace to the Middle East, CAS, 6, 2014

http://www.eurekaselect.com/122295/article

 דרכי התמיכה שאנחנו מצדדים בהן כוללות הגדלת המימון, תמריצים ותמיכה ממסדית למחקר ופיתוח שנועדו באופן ספציפי לעיכובו והקלתו של תהליך ההזדקנות הניווני ולהארכת תוחלת החיים הבריאה לכלל האוכלוסיה.

 מגמות העלייה בתוחלת החיים הבריאים, בנוסף לממצאי מחקר בסיסי ויישומי אודות תהליך ההזדקנות, מצביעים על האפשרות המעשית של התערבות בתהליך ההזדקנות ובמחלות הכרוניות הנגזרות ממנו, וכתוצאה מכך על האפשרות של הארכת חיים בריאים לאוכלוסיה המבוגרת.

 ראה למשל המאמר

Stop Aging Disease! ICAD 2014, A&D, 6, 2015

http://www.aginganddisease.org/EN/10.14336/AD.2015.0115

 בהינתן תמיכה מספקת, מחקר ופיתוח אלה עשויים להאריך את תוחלת החיים הבריאים לאוכלוסיה המבוגרת, להגביר את תקופת תעסוקתם ותרומתם לפיתוח החברה הישראלית, ולהעצים את תחושת ההנאה, היעוד, השוויון והערך בחייהם.

 בפרט, אנו מבקשים לתמוך בהמשכה והרחבתה של תוכנית מענקי המחקר ל”מדע, טכנולוגיה וחדשנות למען האוכלוסייה בגיל השלישי” שהוקמה על ידי משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל ב-2014, על כל מרכיביה הכוללים טכנולוגיות, מדעי החיים והרפואה, ומדעי החברה וההתנהגות, ובפרט מדעי החיים והרפואה החיוניים לעלייה בתוחלת החיים הבריאה והפרודוקטיבית בישראל. אנחנו קוראים להגדיל את תקציבה של תוכנית זו ולהרחיב את תשתיתה הממסדית, כמו כן להקים תוכניות דומות ושיתופיות גם במשרדים רלוונטיים אחרים, כגון משרד הבריאות והמשרד לאזרחים ותיקים.

 ראה אודות התוכנית ל”מדע, טכנולוגיה וחדשנות למען האוכלוסייה בגיל השלישי”

http://most.gov.il/Information/Calls/Pages/JC2.aspx

http://www.israel21c.org/news/rd-for-the-elderly

 אנחנו גם קוראים לעודד את הפעילות של “העמותה הישראלית להארכת חיים (ע”ר)”, המקדמת מחקר ופיתוח למען הארכת חיים בריאים, המסונפת בישראל לאיגוד הבינלאומי לחקר ההזדקנות ומחלות הזקנה (ISOAD), האיגוד הבינלאומי לקידום אריכות החיים (ILA), קרן מחקר SENS וארגונים בינלאומיים נוספים הפועלים למטרות דומות.

 http://www.longevityforall.org/join-the-israeli-longevity-alliance-international-longevity-alliance-israel

 בימים אלה מופצת מטעם ה-ISOAD קריאת תמיכה נוספת באנגלית.

http://isoad.org/Show.aspx?info_lb=640&info_id=1569&flag=571

http://ieet.org/index.php/IEET/more/stambler20150207

 נודה מאד על תמיכתכם במאבק!

 בכבוד רב

בשם הועד הפועל של ה-ISOAD

דר’ איליה סטמבלר

מנהל תיאום פעולות של ה-ISOAD. נציג ה-ISOAD בישראל.

יו”ר העמותה הישראלית להארכת חיים

ilia.stambler@gmail.com

 03-961-4296 ; 0522-2283-578

 http://isoad.org

 http://www.singulariut.com

 http://www.longevityforall.org

 http://www.longevityhistory.com

 

 

Comments are closed.