subscribe: Posts | Comments

Lang Levetid

0 comments

Vi arbeider for en sunn livsforelengelse for alle, gjennom forskning, folkehelse, og aktivisme. Hovedfienden av forlenget levetid er selve aldringsprosessen(e). Aldringsprosessen er grunnlaget for de fleste kroniske sykdommer og over hele verden. Aldringsprosessen står bak hoveddelen av funksjonshemming og død, og burde behandles deretter.

Vi bør bruke kreftene, evnene og forskningen vår til å bremse og kurere aldringsprosessen, på samme måte som vi ville gjort det med en hvilken som helst annen alvorlig lidelse eller sykdom.

Aldring er en lidelse vi bør se på med det dypeste alvor, men likevel ser vi ofte at problemet blir fullstendig oversett. Vi har en tendens til å ignorere framtiden, til å avlede oppmerksomheten fra aldring og død, og til og med å se på aldring og død i et romantiserende lys, eller som et mål i seg selv.

Mange tenker på aldring som noe uforandelig, som en prosess vi ikke kan gjøre noe med. Vi mener at dette er ubegrunnet. Denne følelsen av maktesløshet fører til at et grunnleggende helseproblem blir oversett. Det er ikke til hjelp for de eldre, og bidrar ikke til en sunn livsforlengelse. Samfunnet bør innse realiteten av aldring og død av alderdom, ta inn over seg alvoret, og så forsøke å løse problemet etter beste evne.

Vi vil øke bevisstheten om aldring, og problemene knyttet til det i fullt monn. Samfunnet bør erkjenne alvoret, og bruke sine ressurser på en måte som står i forhold til det. Det betyr både økonomiske, politiske, vitenskaplige og teknologiske ressurser, og at media blir klar over utfordringene. – Til mest mulig lindring og gagn for den aldrende befolkningen, og for en generell økt levealder med bedre helse.

Vi tror at erfaring og livsvisdom ikke nødvendighvis trenger å bety aldring og fysisk forfall. Vi ønsker å promoterer ideen om at mental modning og livsvisdom, og et langt liv og livsforlengelse, ikke er synonymt med aldring og forrringelse av livet.

Vi arbeider for å styrke og øke grunnforskning og biomedisinsk forskning, og videreutvikle teknologiske, industrielle, miljømessige, folkehelse- og utdannelstiltak, spesiellt med tanke på livsforlengelse.

Hvis det gies nok støtte, vil slike tiltak kunne forlenge den forventede levealder til den aldrene befolkningen, dens produktivitet, og deres bidrag til utvikling av samfunnet og økonomien. Det vil også styrke livsglede, følelse av mening og verdighet i alderdommen. Vi jobber for en utvikling hvor vitenskaplige virkemidler for sunn livsforlengelse får størst mulig offentlig og politisk støtte, ikke bare blandt fagfolk, men også fra samfunnet i sin helhet.

Leave a Reply