subscribe: Posts | Comments

Kriittinen tarve edistää ikääntymistutkimusta, ikääntymiseen liittyvien sairauksien parantamista sekä lisätä terveyttä ja elinikää vanhuksille pohjoismaissa sekä maailmanlaajuisesti.

Comments Off

The English version: http://www.longevityforall.org/nordic-longevity-outreach-english/

The Swedish version: http://www.longevityforall.org/det-akuta-behovet-av-att-framja-forskning-om-aldrande/

The Danish version: http://www.longevityforall.org/det-kritiske-behov-for-at-fremme-forskning-omkring-aeldning/

The Finnish version (by Antti Peltonen):

Kriittinen tarve edistää ikääntymistutkimusta, ikääntymiseen liittyvien sairauksien parantamista sekä lisätä terveyttä ja elinikää vanhuksille pohjoismaissa sekä maailmanlaajuisesti

Viimeisen vuosikymmenen aikana, keskimääräinen elinikä on maailmanlaajuisesti noussut, ja oli vuonna 2014 noin 70 vuotta (6 vuotta enemmän kuin vuonna 1990) ja noin 80 ikävuotta kehittyneissä maissa . Kehitys on ollut hurjaa, 1900-luvun alkupuolella keskimääräinen elinikä kehitysmaissa oli 50 vuotta, ja suomessakin 50-55 vuotta vielä 1940-luvulla. Pohjoismaissa – Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska ja Islanti – elinajanodote on korkein maailmassa, ja on selvästi yli 80 vuotta. Siitä huolimatta, että elinajanodote yleisellä tasolla heijastelee kehitystä, uusia haasteita kuitenkin nousee esiin kaiken aikaa. Nämä uudet ongelmat kumpuavat siitä tosiasiasta, että vanhentuessaan ihminen alkaa kärsiä enenevissä määrin biologisista ja kognitiivisista rappeumista, siitä huolimatta, että näiden ongelmien vakavuus ja kehittymisen nopeudet vaihtelevat yksilöittäin. Rappeuttavat ikääntymisprosessit ovat suurin pinnan alla oleva ei-tarttuvien tautien, kuten syövän, sydänsairauksien, aivohalvausten, tyypin 2 diabetes, Alzheimerin taudin, sekä keuhkosairauksien aiheuttaja. Ikääntyminen lisää kuolemisen riskiä tartuntataudeissa, kuten keuhkokuumeessa ja influenssassa. Alttius vahinkoihin ja traumoihin (kuten kaatumiset ja aivotärähdykset) ihmisen vanhetessa johtuu vanhuuden heikentyneestä tasapainosta ja mielentilasta, sekä myös riski joutua fyysisen väkivallan kohteeksi lisääntyvät merkittävästi iän myötä. Ikääntyminen lisää ja pahentaa epäterveellisistä elintavoista, kuten tupakoinnista, huonosta ruokavaliosta, liikkumattomuudesta ja alkoholin käytöstä aiheutuvia terveyshaittoja. Yhteenvetona voidaan todeta, että ikääntyminen, siihen liittyvine terveyshaittoineen, on tärkein kuolleisuuteen ja sairastavuuteen liittyvä syy maailmanlaajuisesti, ja siihen pitäisi myös suhtautua ongelman vakavuuteen suhteutetulla tavalla. Näiden vakavien ja negatiivisten vaikutusten takia ikääntymistä pidetään jo nyt yhtenä suurimmista taloudellisista ja sosiaalisista haasteista, jotka useimmat maat – erityisesti teollistuneet maat – joutuvat kohtaamaan tulevina vuosikymmeninä.

Ikääntyvän yhteiskunnan haaste on jo pitkään tunnustettu ja lukuisia tutkimus- ja kehityshankkeita maailmanlaajuisesti on aloitettu ikääntymisen negatiivisten vaikutusten hidastamiseksi tai välttämiseksi. Kuitenkin moni lääketieteellinen tutkimus- ja kehitystyö keskittyy pääsääntöisesti yksittäisten tautien, kuten Alzheimerista johtuvan dementian, sydän- ja verisuonitautien, osteoporoosin, diabeteksen, syövän jne. torjuntaan. Kuitenkin alla piilevä, hajottava ikääntymisprosessi, joka on ratkaisevassa asemassa näiden tautien syntyyn, on usein alipainotettu. Uusi, kokonaisvaltaisempi tutkimussuunta, tai ajattelutapa, ottaa jalansijaa ikääntymistutkimuksessa ja vaikuttavampien lääkkeiden kehitystyössä, jossa keskitytään muutamaan tärkeimpään, mutta toisiinsa liittyviin, ikääntymisen perussyistä kerralla. Tällaiset lähestymistavat ovat erittäin lupaavia seuraavista syistä:

– Niitä tukee jo nyt tieteellinen näyttö, joka sisältää tieteellistä todistusaineistoa eliniän pidentämisestä eläinmalleilla ja uusimmista teknologisista innovaatioista, joilla voidaan puuttua suoraan itse ikääntymisen mekanismeihin. Kaikkea tätä tukeva tutkimus vaikuttaa kumulatiivisesti ja siten nopeuttaa muutosta ikääntymisen perustutkimuksesta laajasti saatavilla oleviksi terapioiksi.

– Näistä on apua myös moniin ei-tarttuviin ikääntymiseen liittyviin tauteihin, kunhan kyseiset taudit ovat vahvasti sidoksissa ikääntymisen rappeuttaviin prosesseihin (kuten krooniset tulehdukset, makromolekyylien sakkautuminen, somaattiset mutaatiot ja kantasolujen väheneminen). Lisäksi parantuneen immuniteetin ansiosta, näillä on mahdollisuus vähentää vanhusten alttiutta saada jokin tarttuva tauti.

– Innovatiivisesti käytettynä nämä johtavat kestäviin ratkaisuihin monissa ikääntymiseen liittyvissä lääketieteellisissä ja sosiaalisissa haasteissa, jotka ovat mahdollisesti globaalisti sovellettavissa. Tärkeimpänä on mittavat säästöt ikääntyneiden terveydenhuoltokuluissa, sekä pitämällä ikäihmiset pidempään tuotteliaina ja vähemmän taakkana yhteiskunnassa. Tämänkaltaiset näkymät tekevät yleisestä ja biolääketieteen tutkimuksesta potentiaalisesti tuottavinta mahdollista tutkimusta.

– Tätä tutkimusta ja kehitystä pitäisi tukea eettisistä syistä, jotta kaiken ikäisille olisi tarjolla tasa-arvoista terveydenhuoltoa ikään katsomatta.

Näistä syistä, erityisesti biologian asiantuntijoilla, terveydenhuoltohenkilöstöllä, sekä talous- että poliittisilla järjestöillä on velvollisuus suositella suurempia investointeja ikääntymisen biologian selvittämiseen, ja kääntämään tästä saadut tulokset turvalliseen, kannattavaan ja yleisesti saatavilla oleviksi teknologioiksi ja hoidoiksi.

Näin ollen, kehotamme teitä viemään eteenpäin maan hallituksen, tai oman alanne verkostojenne kautta joissa vaikutatte, alla lueteltuja toimenpiteitä, toimenpiteitä joilla edistetään ja laitetaan toteen ikääntymisen biologian selvittämistä, ikääntymistutkimusta, jotta ikääntyneiden terveyden tilaa saadaan parannettua:

1) Rahoitus: Toimia lisäämään merkittävästi yksityistä ja valtion rahoitusta tavoitehakuiseen tutkimukseen, joka tähtää rappeuttavien ikääntymisprosessien kehittymisen estämiseen, ikääntymiseen liittyvien kroonisten ei-tarttuvien tautien ja kyvyttömyyden ehkäisyyn, sekä lisäämään tervettä ja tuotteliasta aikaa koko elinkaaren ajaksi.

2) Kannustimia: Toimia kehittämään ja omaksumaan lakeja ja säätelyä, jotka kannustavat tavoitehakuiseen tutkimukseen ja kehittämiseen, ja jotka on erityisesti suunnattu ikääntymisprosessien selvittämiseen, ikäihmisten sairauksien vähentämiseen ja terveellisen elämän edistämiseen.

3) Instituutiot: Toimia perustamaan, edistämään ja laajentamaan kansallista ja kansainvälistä koordinaatiota, konsultaatiorakenteita, ohjelmia ja instituutioita ohjaamaan tutkimusta, kehittämistä ja koulutusta. Nämä toimet tulisi kohdentaa ikääntymisen biologian selvittämiseen ja ikääntymiseen liittyvien sairauksien hoitamiseen ja kliinisten ohjeiden kehittämiseen, joilla moduloidaan ikääntymisprosessia ja lisätään tervettä ja tuotteliasta elinikää koko väestölle.

Nämä toimet on suunniteltu vähentämään ikääntymisprosessien luomaa taakkaa taloudelle, sekä lievittämään ikääntyvien kärsimystä ja omaisten surua. Positiivinen uutinen on se, että mikäli tukea myönnetään riittävästi, näillä toimilla saadaan lisättyä ikäihmisten tervettä elinajanodotetta, lisättyä ikäihmisten tuottavuutta ja kanssa käymistä yhteiskunnassa, vahvistettua heidän elämän arvostusta, sekä vahvistettua heidän ilon, merkityksen ja tasa-arvon tunnetta

Pohjoismaissa on todistettavasti korkeat elinajanodotteet, terveimmät vanhukset, mahtavat lääketieteelliset, sosioekonomiset ja humanitaariset resurssit, joten on luontevaa että juuri täällä voitaisiin myös näyttää tietä muulle maailmalle, kuinka yllä luetellut tavoitteet olisi mahdollista saavuttaa niin alueellisesti, kuin myös maailmanlaajuisesti.

Me painotammekin siis teitä käyttämään tilaisuutta  pohjoismaisessa gerontologian kongressissa hyväksi, ja nostamaan tietoisuutta näissä asioissa ja edistämään tavoitetta saada terveempi ikääntyminen kaikkien saataville, tukemalla ikääntymisen biolääketieteellistä tiedettä.

Katso myös: The Critical Need to Promote Research of Aging and Aging-related Diseases to Improve Health and Longevity of the Elderly Population” Aging and Disease, 6 (1), 2015

http://www.aginganddisease.org/EN/10.14336/AD.2014.1210

http://www.longevityforall.org/the-critical-need-to-promote-research-of-aging-around-the-world/

 

Comments are closed.